Poslání ADZ

Asociace družstevních záložen (ADZ) byla založena v roce 2001 jako dobrovolné zájmové sdružení spořitelních a úvěrních družstev a dalších úvěrových institucí.

Hlavním posláním ADZ je zejména:

  • vytvoření a průběžné udržování platformy vzájemné nápomoci s kvalitativním rozvojem členů v oblasti obezřetného podnikání,
  • zastupování a prosazování společných zájmů členů ve vztahu k vládě, parlamentu a dalším orgánům státní správy, stejně tak k instituci vykonávající dozor a dalším relevantním institucím a osobám,
  • spolupráce s médii v oblasti zajišťování a usnadňování šíření informací o organizačních a odborných záležitostech týkajících se družstevních záložen,
  • aktivní součinnost při tvorbě legislativních úprav ovlivňujících podnikání členů ADZ.

V současné době má ADZ sedm členů, což reprezentuje nadpoloviční většinu sektoru českého peněžního družstevnictví.