Aktuality

Kongres Asociace družstevních záložen
13. listopadu 2018 - V sídle Asociace se uskutečnil výroční Kongres Asociace družstevních záložen. Členové projednali a schválili Koncepci rozvoje pro rok 2019 a potvrdili zájem na prohlubování vzájemné spolupráce i pro další období. Novým členem prezídia byl zvolen předseda představenstva NEY spořitelního družstva Ing. Aleš Pospíšil, MBA, který ve funkci nahradil Mgr. Viktora Kazdu. 
AML workshop pro členy Asociace družstevních záložen
30. října 2018 se uskutečnil AML workshop pro členské družstevní záložny. Zástupci členů diskutovali aktuální témata z oblasti AML - zejména novou AML vyhlášku a přípravu na implementaci požadavků 5. AML směrnice. Přednášejícími byly Ing. Jitka Komárková (ČNB) a Mgr. Markéta Hlavinová (FAÚ). 
Společná iniciativa České bankovní asociace a Asociace družstevních záložen
11. října 2018 - Asociace se na v září letošního roku dohodly na spolupráci v oblasti poskytování součinnosti. Dalším krokem, který byl realizován v první polovině října bylo společné oslovení oprávněných subjektů, které nemají přístup do Centrální evidence účtů. Cílem iniciativy je digitalizace a vytvoření standardu pro elektronickou komunikaci s oprávněnými subjekty a tím usnadnění a urychlení výměny informací. 
Druhé letošní setkání compliance manžerů
12. září 2018 se v sídle Asociace uskutečnilo druhé letošní setkání compliance manažerů. V rámci skupiny byla diskutována aktuální témata z oblasti legislativy. Hlavními body programu bylo jednotné značení služeb spojených s platebním účtem a příprava témat pro říjnový AML workshop.

Zápis z jednání compliance skupiny naleznete zde.

 
Výroční zpráva za rok 2017
25. července 2018 - Dnes byla zveřejněna výroční zpráva Asociace družstevních záložen za rok 2017. Text výroční zprávy naleznete zde. 
Podnikatelská družstevní záložna novým členem asociace
23.května 2018 - Prezídium ADZ na svém včerejším zasedání přijalo nového člena asociace - Podnikatelskou družstevní záložnu. V průběhu jednání členové prezídia dále diskutovali aktuální témata, zejména pak návrhy legislativních změn, podobu výroční zprávy a plánovaný podzimní AML workshop. 
Březnové zasedání compliance skupiny
8. března 2018 se uskutečnilo zasedání compliance skupiny. Členové diskutovali zejména novinky v platebním styku, oblast ochrany osobních údajů a zkušenosti z implementace centrální evidence účtů.
Bližší informace z jednání compliance skupiny naleznete zde. 
Kongres Asociace družstevních záložen
10. listopadu 2017 - Dne 8. listopadu 2017 se na svém každoročním zasedání sešel Kongres Asociace družstevních záložen. Členové schválili roční závěrku a rozpočet pro příští období. Detailněji se pak věnovali zejména plánu činnosti Asociace a aktuálním informacím o činnosti ADZ. Kongres potvrdil záměr dalšího prohlubování spolupráce členů. 
Výroční zpráva Asociace družstevních záložen
23. října 2017 - Dnes byla zveřejněna Výroční zpráva ADZ za rok 2016. Obsahem zprávy je zejména přehled aktivit ADZ v minulém roce spolu s vybranými ekonomickými ukazateli členských záložen.
Text výroční zprávy naleznete zde. 
Říjnové setkání compliance manažerů
16.října 2017 - Compliance manažeři se setkali na pravidelném zasedání pracovní skupiny. Hlavními diskuzními tématy byly zejména novinky v oblasti platebního styku, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a ustanovení zákona č.333/2014 Sb., která nabývají účinnosti k 1.1.2018.

Bližší informace k činnosti compliance skupiny naleznete zde. 
Prezentace Zprávy Světové banky o kapitálovém trhu v ČR
2. října 2017 - Dnes byla představena Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR. Na prezentaci byla zastoupena i naše Asociace. Zpráva bude jedním z podkladových materiálů pro tvorbu Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR. Přípravy koncepce se Asociace hodlá i nadále aktivně účastnit.
Tisková zpráva MF ČR ze dne 2.10.2017
 
Zástupci ADZ na České bankovní asociaci
2. října 2017 - Dnes se uskutečnilo setkání zástupců ADZ s předsedou Komise pro platební styk Martinem Kadoríkem a odborným gestorem pro oblast platebního styku Tomášem Hládkem. Na setkání byly diskutovány aktuální otázky z oblasti platebního styku související zejména s připravovaným zákonem o platebním styku a evropskou směrnicí PSD2. 
Členské záložny přistupují ke Standardu mobility
26.června 2017 - K dnešnímu dni členské záložny sdružené v ADZ přistupují ke Standardu mobility vydanému Českou bankovní asociací. Naše členské záložny se tak zařadily mezi subjekty, které nabízejí klientům jednotný standard při změně poskytovatele platebního účtu.
Kodex mobility klientů účinný od 1.3.2017
Přehled přistupujících institucí ke dni 26.6.2017
 
Květnová schůzka compliance skupiny
31.května 2017 se v sídle Asociace uskutečnila schůzka compliance manažerů. Hlavními tématy setkání byla příprava hodnocení rizik a oblast ochrany osobních údajů dle GDPR. Skupina se rovněž věnovala reportingu dle GATCA a předání dat na základě zákona o Centrální evidenci účtů.
Bližší informace k činnosti compliance skupiny naleznete zde. 
První letošní setkání compliance manažerů

25. ledna 2017 se uskutečnilo první letošní setkání compliance manažerů. Skupina se věnovala především novinkám v oblasti AML a platebního styku. Dalšími tématy byla např. připravovaná vyhláška k zákonu o Centrální evidenci účtů či nově zveřejněná metodika k blokaci plateb dle zákona o hazardních hrách.

Bližší informaci k činnosti compliance skupiny naleznete zde.

 
Zasedání prezídia ADZ
Dne 7.prosince 2016 se uskutečnilo předvánoční zasedání prezídia ADZ. Účastníkům zasedání byla podána informace o průběhu AML workshopu a závěrech z uskutečněných jednání se členy bankovní rady a představiteli ČBA. Zároveň byla projednána připravovaná novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.  
1.AML workshop pro členy Asociace
Dne 6.prosince 2016 se za účasti členů Asociace uskutečnil 1.AML workshop. Workshop byl uspořádán zejména v návaznosti na novelu zákona o praní špinavých peněz, která nabývá účinnosti dne 1.1.2017. Druhá část byla věnována především poznatkům z kontrol na místě a dohledových šetření. Přednášejícími byli Ing. Jitka Komárková (ČNB) a Mgr. Markéta Hlavinová (FAÚ).   
Podzimní zasedání compliance skupiny

3.listopadu 2016 proběhlo zasedání pracovní skupiny pro oblast compliance. Hlavními body programu byly prováděcí předpisy k zákonu o spotřebitelském úvěru a zákonu o centrální evidenci účtů. Skupina se rovněž věnovala tématu počtu a struktury žádostí o poskytnutí součinnosti.

Bližší informaci k činnosti compliance skupiny naleznete zde.

 
Jednání s představiteli České bankovní asociace
Dne 1.listopadu 2016 se setkal předseda prezídia ADZ Gabriel Kovács s výkonným ředitelem České bankovní asociace Pavlem Štěpánkem. Na společném jednání byly defnovány možné oblasti spolupráce a odsouhlasen záměr vytvoření společné platformy k diskuzi na téma legislativních změn pro sektor úvěrových institucí. 
Setkání představitelů Asociace se členy bankovní rady ČNB
Dne 19.října 2016 se uskutečnilo setkání představitelů Asociace družstevních záložen se členy bankovní rady ČNB. Hlavními tématy jednání byly připravované legislativní změny v segmentu úvěrových institucí a možnosti dohledu na principech CRDIV na individuálním základě. 
Výroční zpráva Asociace družstevních záložen za rok 2015

26.září 2016 - K dnešnímu dni je zveřejněna výroční zpráva Asociace družstevních záložen, jejíž součástí jsou aktuální informace o struktuře asociace, aktivitách v roce 2015 a členských záložnách.

Celý text výroční zprávy naleznete zde.

 

 
Druhé zasedání compliance skupiny

17.srpen 2016 - Již podruhé se sešla na svém zasedání compliance skupina. Jejím hlavním úkolem je vytvoření platformy pro sdílení informací a diskuzi nad připravovanými legislativními změnami. Jako hlavní priority byla definována oblast AML, platebního styku a změna legislativy v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru.

Bližší informaci k činnosti compliance skupiny naleznete zde.

 
Kongres Asociace družstevních záložen
16.června 2016 - Na svém řádném zasedání Kongresu Asociace družstevních záložen svolaném na 14.června 2016 byl projednán rozpočet spolku, schválena účetní závěrka a odsouhlasena koncepce rozvoje pro další období. Účastníci Kongresu přijali zprávu o zahájení činnosti compliance skupiny, jejíž první zasedání proběhlo 30. května 2016. Asociace potvrdila zájem o aktivní účast v legislativním procesu a podporu členů při získávání informací o změnách právních předpisů a adaptaci na ně. 
Volba místopředsedy prezídia

10.června 2016 - Na jednání Prezídia konaném dne 7.června 2016 konaném v sídle Asociace byl do nově vytvořené funkce místopředsedy prezídia jmenován Ing. Petr Illetško, MBA. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit:

- obhajoba zájmů členů
- prezentace stanovisek členů před orgány státní správy
- péče o rozvoj sektoru družstevních záložen
 

 
Mimořádný Kongres Asociace družstevních záložen

3. června 2016 - Dne 2. 6. 2016 se uskutečnil mimořádný kongres Asociace družstevních záložen. Hlavním bodem programu bylo schválení změny právní formy Asociace družstevních záložen na spolek včetně přijetí nových stanov a jmenování členů orgánů. Novou členkou prezídia za Moravský peněžní ústav se stala Mgr. Veronika Válová. Součástí změny stanov bylo rovněž zrušení Rady.

Aktuální stanovy ADZ naleznete zde.

 
Jednání prezídia Asociace
10. května 2016 - Prezídium Asociace na svém pravidelném zasedání schválilo projekt změny právní formy Asociace na spolek. Zároveň bylo dohodnuto prohloubení spolupráce členů v oblasti compliance. Prezídium schválilo vytvoření zvláštní pracovní skupiny, v jejímž rámci budou pravidelně diskutovány připravované změny legislativy. Zprávy z činnosti pracovní skupiny naleznete zde. 
Koncepce rozvoje kapitálového trhu

18.března 2016 - Dne 16.března 2016 se uskutečnilo jednání na Ministerstvu financí za účasti zástupců subjektů kapitálového trhu, a to včetně Asociace družstevních záložen. Tématem dne byla příprava Koncepce rozvoje kapitálového trhu. Tento dokument bude definovat dlouhodobou základní strategii zastřešující oblast finančních služeb. Tiskovou zprávu MF ČR k připravované koncepci naleznete zde.

 
Kongres Asociace družstevních záložen

25.listopadu 2015 - V Praze se uskutečnil Kongres Asociace družstevních záložen. Kongres jednomyslně schválil Koncepci rozvoje Asociace a rozpočet pro rok 2016. Členové potvrdili záměr pokračovat v podpoře tvorby legislativního rámce a jasných pravidel pro rozvoj sektoru peněžního družstevnictví.

 
Otevřený dopis osobností proti likvidaci kampeliček
25. listopadu 2014 - "Družstevní záložny a především kampeličky (pojmenované podle Cyrila Kampelíka) mají v českých zemích hlubokou tradici. Od svého vzniku představovaly demokratický, svépomocný a sociální prvek v ekonomice a společnosti,“ píše se v otevřeném dopise několika osobností poslancům Parlamentu ČR. Důvodem je novela zákona, která jedním ustanovením de facto ruší družstevní bankovnictví. Celý dopis například zde.
 
Omezení kampeliček narazilo. Je protiústavní, říká senátorka
25. října 2014 - Senátoři vrátili poslancům novelu zákona, která výrazně zpřísňuje podmínky pro družstevní záložny… Senátoři navrhli odložit účinnost ustanovení, podle něhož by se na členský podíl v záložnách ve výši deseti procent vkladu nevztahovalo zákonné pojištění. „V případě krachu kampeličky by tak nebyl vrácen,“ uvedla senátorka za Stranu zelených a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Označila to za protiústavní. Celý článek Aktuálně.cz zde.
 
Rozhovor pro Podnikový Zpravodaj.cz
17. září. 2014 - "Asociace družstevních záložen souhlasí s tím, že je třeba záložny, které se v poslední době až příliš přiblížily k bankám, vrátit zpět k modelu odpovídajícímu družstevní záložně. Je ale nepřípustné chtít se vracet k modelu, na němž stálo fungování družstevních záložen před sto lety. Od té doby se celý finanční sektor výrazně proměnil, záložny například mají statut úvěrových institucí, což pro ně znamená plnit tisíce stran předpisů, s čímž jsou spojeny nemalé náklady. A tuto skutečnost toto sporné ustanovení podle našeho názoru vůbec nerespektuje,“ říká v rozhovoru šéf Asociace DZ. Celý rozhovor si přečtěte zde.
 
Doc. Ilona Švihlíková v E15: Zametá ČNB stopy svého selhání?
16. září 2014 - "Nechuť ČNB k družstevním záložnám je dlouhodobá. Nabízí se pak otázka, zda právě toto ustanovení v jinak logické novele, která mimo jiné klade důraz na zainteresovanosti členů na činnosti záložny, není dáno právě proto, aby ČNB zabila dvě mouchy jednou ranou: zničila záložny a zároveň zametla stopy po svých opakovaných selháních v dohledu,“ píše doc. Ilona Švihlíková. Celý text zde.
 
TZ Evropské asociace družstevních bank
Brusel/Praha 9. září 2014 - Malým a středním firmám se daří lépe v zemích s větším počtem družstevních bank (záložen), uvádí nová studie Finské centrální banky. „Studie ukazuje, že družstevní banky (záložny), které mají citlivější přístup k menším podnikatelům, poskytnou více půjček než velké domácí či zahraniční banky. Výsledky studie potvrzují, že lokální družstevní banky (záložny) jsou v rozvoji malých a středních firem v postkomunistických ekonomikách důležité,“ argumentují autoři studie. TZ_201409_EACB_studie.pdf
 
Česká televize upozornila na problém v návrhu zákona
2. září 2014Kampeličky versus stát. Ministerstvo financí a centrální banka chtějí, aby klienti platili za členství víc. Záložny kontrují, že je to zničí. Návrh zítra projedná rozpočtový výbor, celá sněmovna pak v půlce září. Více se dozvíte v reportáži České televize v hlavní zpravodajské relaci Události: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100902/ (čas 27:54)
 
E15: Novela zákona o kampeličkách vyvolá problémy i arbitráže, tvrdí právníci

23. srpna 2014 - Návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, který momentálně projednává poslanecká sněmovna, povede s velkou pravděpodobností k zásadnímu ekonomickému poškození kampeliček, tvrdí právník Ondřej Sekanina. Novela například nutí členy kampeliček navyšovat vklady, aby mohli plnohodnotně využívat služeb družstva. Podle ministerstva financí tak má dojít ke stabilizaci sektoru záložen. (http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/novela-zakona-o-kampelickach-vyvola-problemy-i-arbitraze-tvrdi-pravnici-1111010)

 
TZ - nové prezidium, stanovy a větší tah na branku

14. srpna 2014 - Novým předsedou prezidia Asociace družstevních záložen byl jednohlasně zvolen Gabriel Kovács ze spořitelního družstva Citfin. Asociace nově zastupuje šest subjektů, tedy většinu tuzemského sektoru družstevních záložen. „Naším hlavním cílem je spolupracovat na legislativní regulaci trhu. Vítáme takovou úprav u regulace, která zvýší stabilitu a zajistí dlouhodobou perspektivu družstevním záložnám. Jsme hluboce přesvědčeni, že družstevní záložny mají na českém trhu místo – stejně jako ho už mnoho desítek let mají v řadě vyspělých zemí,“ říká Gabriel Kovács. TZ_201408_kongresADZ.pdf